سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فراخوان عمومی جذب مدیریت و سرپرستی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد برای جذب مدیران مورد نیاز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در راستای- شایسته گزینی مدیران- با عنوان" معاون مقررات گذاری و کسب و کارهای فرهنگی" و "رییس گروه برنامه ریزی و نظارت" از میان افراد رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی (به شرح ذیل) اقدام به گزینش نیروی ماهر و شایسته نماید.

وظایف مورد انتظار معاون مقررات گذاری و کسب و کارهای فرهنگی:

تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات نظام تنظیم گری کسب و کارهای فرهنگی و رتبه بندی محصولات و فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی/شناسایی و ساماندهی نشر دیجیتال و تنظیم مقررات برای موسسات ، فعالان و آثار فرهنگی و هنری در فضای مجازی/ ایجاد و تقویت زمینه های سرمایه گذاری و حمایت از کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی

جنسیت

آقا/خانم

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد- دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت کسب و کار /مدیریت فناوری اطلاعات / سیاستگذاری فرهنگی

وظایف مورد انتظار رییس گروه برنامه ریزی و نظارت:

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراتﻣﺮﮐﺰ/ بهبود مستمر وضعیت ساختاری/ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽﺑﺨﺶﻫﺎیﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺑﺎ وزارت ﻣﺘﺒﻮع و ذی ﻧﻔﻌﺎن و اراﺋﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎیﻋﻤﻠﮑﺮد/ﻧﻈﺎرتﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و آﺛﺎر،ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎتﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﻫﻨﺮی و رﺳﺎﻧﻪ ای دﯾﺠﯿﺘﺎل، اﺑﺰارﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻄﺎی آن ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦﻣﺮﺑﻮط/ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ

جنسیت

آقا/خانم

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد- دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت راهبردی فرهنگ /مدیریت فناوری اطلاعات / سیاستگذاری فرهنگی

لطفا افراد واجد شرایط از تاریخ 98/03/20 لغایت 98/03/31  فرم متقاضیان را تکمیل و اطلاعات و سوابق خود را بارگزاری نمایند.


فرم فراخوان جذب مدیر
نام و نام خانوادگی: *  
تاریخ تولد: *  
فرمت روز/ماه/سال 63/02/27
کد ملی: *  
جنسیت:
وضعیت تاهل:
تعداد فرزند:    
آخرین مدرک تحصیلی:  
عنوان مدرک تحصیلی: *  
تلفن همراه: *  
سابقه خدمت: *  
تلفن محل خدمت: *  
محل خدمت فعلی: *  
عنوان پست سازمانی فعلی: *  
عنوان شغلی:  
سوابق شغلی- آموزشی و مهارتی: *  
تصویر آخرین حکم کارگزینی: *  
تصویر صفحه اول شناسنامه: *  
ایده،نظر و پیشنهادات:    

* = ضروری


شماره پیگیری :
شماره پیگیری را وارد کنید.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.