سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 

ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها

مصوب سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 08/08/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 15/08/1375      شماره ابلاغ: 2751/دش

شرح:

به استناد «اهداف و وظایف شورایعالى انقلاب فرهنگى» به ویژه بندهاى 3 و2و 4و تبصره بند 3 از قسمت «ب» مصوبه مورخ 64/12/05 شورایعالى به منظور تحقق اهداف و اجراى وظایف قانونى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مصوب 65/12/12 خصوصاً 16- 17 - 19- 22- 23- 24- ماده 2قانون، ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاى فرهنگى و نظارت بر فعالیت آنها بدین شرح تصویب مى‏شود:فصل اول -کلیات و تعاریف

ماده 1ـ مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاى فرهنگى، تشکیلاتى است که با اهداف و مقاصد فرهنگى اعم از انتفاعى یا غیرانتفاعى (برطبق ماده 584قانون تجارت و آیین‏نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارى مصوب 1337)و براساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسؤولیت اشخاص حقیقى یا حقوقى اعم از دولتى، عمومى و خصوصى، افراد واجد شرایط براى فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگى، هنرى و سینمایى و مطبوعاتى با سرمایه ایرانى تشکیل مى‏دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر مى‏کند.

ماده 2ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى برطبق مقررات و شرایط مندرج در این ضوابط پس از بررسى صلاحیت مؤسس یا مؤسسان و مدیر یا مدیران مسؤول و با توجه به اهداف و موضوعات فرهنگى مندرج در این اساسنامه آنها که مصادیق و قلمرو آن حسب مورد از سوى وزارتخانه مشخص خواهدشد نسبت به صدور مجوز تأسیس تصمیم خواهدگرفت.

ماده 3- تأسیس مراکز فرهنگى اقلیتهاى دینى رسمى کشور در محدوده امور فرهنگى آن اقلیت نیز منوط به اخذمجوز طبق این ضوابط است.

ماده 4- تأسیس مراکز فرهنگى موضوع این ضوابط از طرف سفارتخانه‏هاى کشورهاى خارجى و سازمانهاى آزادیبخش یا اشخاص غیرایرانى با رعایت قوانین راجع به خارجیان مقیم ایران و تأیید وزارت امور خارجه طبق آیین‏نامه‏اى خواهدبود که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى مى‏رسد.

ماده5- اهداف فرهنگى مصرح در اصول سیاست فرهنگى جمهورى اسلامى ایران الهام‏بخش فعالیتها و هدفهاى پیش‏بینى شده در اساسنامه مراکز مؤسسات و کانونها و انجمنهاى فرهنگى است و این قبیل مراکز باید در اساسنامه تنظیمى به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهورى اسلامى ایران و ضوابط فرهنگى ملزم شوند و فعالیت آنها منافاتى با مبانى فرهنگ عمومى نداشته باشد.

فصل دوم - شرایط مؤسسان و مدیر مسؤول

ماده6- مؤسس یا مؤسسان و مدیرمسؤول تشکیلات فرهنگى موضوع ماده 1باید واجد این شرایط باشند:

1-تابعیت جمهورى اسلامى ایران

2-نداشتن سوء پیشینه کیفرى مؤثر به تأیید مراجع ذى‏ربط و برخوردارى از حسن شهرت.

3-محجور نبودن و عدم ورشکستگى به تقلب و تقصیر.

4-دارا بودن 25سال سن و متأهل بودن.

5-انجام خدمت وظیفه عمومى و یا ارائه برگ معافیت دائم.

6-داشتن امکانات کافى مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

7-داشتن مدرک کارشناسى یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیربط.

8-صلاحیت علمى و تخصصى یا تجارب کافى متناسب با موضوع (براى تقاضاى مراکز تک منظوره).

9-داشتن 6ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگى چند منظوره (براى متقاضى مراکز چند منظوره).

ماده 7- کارگزاران نظام گذشته اعم از: نخست‏وزیران، وزیران، استانداران، امراى ارتش و شهربانى و ژاندارمرى، رؤساى سازمانهاى دولتى نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساى انجمنهاى شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها و اعضاى ساواک، رؤساى حزب رستاخیز در تهران و مراکز شهرستانها و استانها و وابستگان رژیم سابق که در فاصله زمانى پانزدهم خرداد 1342تا بیست و دوم بهمن 1357درآن مشاغل بوده و همچنین کسانى که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون یا سخنرانى در اجتماعات، خدمتگزاران تبلیغاتى نظام گذشته بوده‏اند و همچنین توطئه‏گران و اقدام‏کنندگان علیه اسلام و جمهورى اسلامى ایران، از تأسیس مراکز فرهنگى موضوع این ضوابط محرومند.

ماده 8- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با مصاحبه‏ها و بررسیهاى لازم و کافى ظرف یک ماه درباره تأیید صلاحیت یا عدم پذیرش تقاضا اعلام‏نظر خواهدنمود و در صورت اعلام موافقت اصولى با تقاضا، مؤسس یا مؤسسان موظفند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق شرایط مندرج در آن که در این ضوابط به آن تصریح شده اقدام نمایند.

ماده 9- مؤسس یا مؤسسان در قبال سیاستهاى فرهنگى و خط مشى کلى و مدیر مسؤول در قبال فعالیتها و امور اجرایى مرکز فرهنگى مسؤولند و وظایف و مسؤولیتهاى هریک باید به تفکیک اساسنامه پیشنهادى منظور شود.فصل سوم - شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه

ماده10- اساسنامه مرکز فرهنگى موضوع این آیین‏نامه باید واجد این نکات باشد: 

1-ذکر اهداف فرهنگى و مصادیق فعالیتها و انطباق آنها با شرایط مندرج در این ضوابط و شیوه‏نامه‏هاى صادرشده در محدوده وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

2-ذکر نام و نوع فعالیت (غیرتجارى انتفاعى یا غیرانتفاعى) تابعیت و سرمایه و مدت فعالیت و التزامات قانونى مرکز فرهنگى.

3-ارکان و تشکیلات مرکز (مؤسس یا مؤسسان، هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیر مسؤول، مجامع عمومى و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت آنها و نصاب مقرر براى تصمیم‏گیرى با تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسؤولیتهاى هریک به تفکیک). 

4-سرمایه اولیه و منابع تأمین درآمد و دارایى و وضع امور مالى و محاسباتى و نحوه تقسیم سود (در مورد مراکز انتفاعى) یا تخصیص درآمدها (در مورد مراکز غیرانتفاعى) و چگونگى تأمین هزینه‏ها و زیانهاى احتمالى.

5-چگونگى اداره و عضوپذیرى مراکز فرهنگى درآینده.

6-شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مرکز فرهنگى پس از انحلال.

7-سایر شرایط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگى و براساس مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجارى که با مقاصد فرهنگى و در قلمرو یک یا چند فعالیت پیش‏بینى شده در ماده یک فعالیت مى‏کنند.

تبصره 1- اساسنامه پیشنهادى متضمن موارد یادشده در ماده 10باید در دو نسخه تنظیم و به همراه صورتجلسات پس از امضا به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى برسد.

تبصره 2- در انجمنهاى فرهنگى (ادبى، هنرى) که نوع فعالیت آنها غیرانتفاعى است تعداد مؤسسان نباید از 3نفر کمتر باشد ولى در مؤسسات فرهنگى که در قلمرو یک فعالیت فرهنگى تأسیس مى‏شوند رعایت این شرط الزامى نیست و مؤسسات و مراکز فرهنگى که در قلمرو دو فعالیت موضوع این ضوابط تأسیس مى‏شوند تعداد مؤسسان نباید از تعداد فعالیتهاى فرهنگى پیش‏بینى شده در اساسنامه آنها کمتر باشد.فصل چهارم - نحوه بررسى تقاضاى تأسیس و نظارت بر مراکز فرهنگى و چگونگى رسیدگى به تخلفات

ماده 11- به منظور بررسى تقاضاهاى دریافتى و تحقیق و رسیدگى به صلاحیت متقاضیان و مدیران مسؤول و صدور موافقت اصولى تأسیس مراکز فرهنگى و نظارت بر عملکرد آنها و نیز رسیدگى به موارد تخلف و تعلیق یا لغو جواز صادرشده هیأتى به تشخیص و تعیین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى متشکل از افراد و مسؤولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تحت عنوان «هیأت رسیدگى به امور مراکز فرهنگى« تشکیل مى‏شود.

1-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى یا نماینده تام‏الاختیار وزیر (رئیس هیأت).

2-معاونان امور فرهنگى، هنرى، مطبوعاتى، سینمایى و سمعى و بصرى و پژوهشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

3-سه نفر از صاحبنظران امور هنرى، فرهنگى و سینمایى به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى.

ماده 12- اعضاى هیأت با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى منصوب مى‏شوند و مدت عضویت افراد منتخب 2سال و تجدیدانتخاب آنان براى دوره‏هاى بعدى بلامانع است.

ماده 13- جلسات هر 15روز یک بارتشکیل خواهدشد، دعوت از اعضا و تنظیم دستورجلسه و تهیه صورتجلسات و امور اجرایى هیأت نسبت به پذیرش تقاضاها و بررسى مدارک و طرح شکایات را دبیر هیأت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى به این سمت منصوب مى‏کند انجام خواهدداد و دبیرخانه هیأت به تعداد کافى کارمند دفترى و کارشناس امور حقوقى و فرهنگى خواهدداشت.

تبصره - مصوبات با امضاى رئیس هیأت ابلاغ مى‏شود.

ماده 14- دبیر هیأت تقاضاهاى دریافتى را پس از تکمیل مدارک در جلسات هیأت مطرح و نتایج را در صورتجلسات منعکس مى‏کند و پس از امضاى اعضا و تصویب و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى، تصمیمات را رئیس هیأت ابلاغ خواهدکرد.

پروانه فعالیت مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاى فرهنگى با امضاى وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى صادر مى‏شود.

ماده 15- به تخلفها در هیأت رسیدگى مى‏شود و در صورت اثبات تخلف، حسب مورد مجازاتهاى اخطار شفاهى یا کتبى، تعلیق جواز یا تعطیل موقت مرکز فرهنگى از 3ماه تا یک سال، تعطیل دائم و لغو مجوز، اعمال و توسط دبیر هیأت ابلاغ خواهدشد.

تبصره - متقاضیانى که صلاحیتشان از سوى هیأت تأیید نشده یا مؤسسات فرهنگى که به علت ارتکاب تخلف به یکى از مجازاتهاى پیش‏بینى شده در ماده 16(تعلیق و یا تعطیل موقت یا دائم مرکز فرهنگى) محکوم مى‏شوند مى‏توانند از تاریخ رؤیت تصمیم هیأت در مدت 20روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى تسلیم کنند. رأى وزیر در ردّ اعتراض یا قبول آن قطعى و لازم‏الاجرا است.

ماده 16- هرگاه عمل ارتکابى مرکز فرهنگى، عناوین تخلف و جرایم پیش‏بینى شده در قوانین مجازات اسلامى و سایر مقررات و قوانین جزایى کشورى را توأماً دارا باشد پس از بررسى پرونده موضوع به مراجع صالح قضایى احاله و تا صدور حکم قطعى از فعالیت مرکز فرهنگى جلوگیرى خواهدشد.

ماده 17- مراجع انتظامى ذى‏صلاح مکلفند به تقاضاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از ادامه فعالیت مراکز فرهنگى مذکور در مواد 15و 16بدون مجوز یا مراکزى که جواز آنها لغو شده جلوگیرى کنند.فصل پنجم - مقررات عمومى

ماده 18- هرگاه مدیر مسؤول شرایط مندرج در ماده 8 را از دست بدهد یا استعفا دهد یا فوت شود مؤسس یا هیأت مؤسسان موظفند موضوع را به دبیرخانه هیأت گزارش دهند و در مدت 2ماه فرد واجد شرایطى را به هیأت معرفى کنند. در غیر این صورت هیأت مى‏تواند جواز صادرشده را معلق یا لغو کند.

تبصره 1- تا زمانى که صلاحیت مدیر مسؤول جدید به تأیید نرسیده مسؤولیتهاى او به عهده مؤسسان یا مؤسس خواهدبود.

تبصره 2- اعلام نظر هیأت مبنى بر تأیید یا ردّ مدیر جدید باید در مدت یک ماه از تاریخ معرفى مدیر مسؤول جدید به مرکز فرهنگى ذى‏ربط ابلاغ شود.

ماده 19- مراکز فرهنگى موظفند با به کارگیرى نامها و نشانهاى مناسبى که مرکز فرهنگى دیگرى ثبت نکرده باشد، در تولیدات و انتشارات خود، نام مرکز، شماره ثبت و مجوز تأسیس و نشانى مرکز را در محل مناسبى درج کنند.

ماده20- مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاى در حال فعالیت و فاقد مجوز، موظفند از تاریخ تصویب این ضوابط در مدت 6ماه وضع خود را با این مقررات تطبیق دهند. و مدارک لازم را همراه اساسنامه جدید طبق ضوابط و شرایط مندرج در ماده 6 ارائه دهند و پس از تأیید و صدور مجوز جدید نسبت به ثبت آن اقدام کنند، در غیر این صورت با آنها طبق ماده 17رفتار خواهدشد.

تبصره - مؤسساتى که تا تصویب این ضوابط با نامها و نشانهاى معینى فعالیت داشته‏اند در ثبت اسامى و مشخصات خود اولویت دارند مشروط بر این که طبق مفاد ماده 20عمل کنند.

ماده21 - هر مرکز فرهنگى باید دفاتر محاسباتى مهر و موم‏شده برطبق قانون تهیه و مخارج و درآمدهاى خود را در آن ثبت کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى هر وقت لازم بداند مى‏تواند دفاتر مالى مراکز فرهنگى را بازرسى کند.

ماده22- مراکز فرهنگى پس از تأیید صلاحیت مؤسسان و مدیرمسؤول و تصویب اساسنامه و صدور مجوز باید نسبت به ثبت آن برطبق اساسنامه‏اى که به تأیید هیأت رسیده اقدام و نسخه‏اى از اساسنامه ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارى را با ذکر شماره ثبت و به دبیرخانه هیأت تسلیم کنند و سازمان ثبت نیز موظف است نسبت به ثبت مراکز فرهنگى موضوع این ضوابط برطبق اساسنامه مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى اقدام نماید.

تبصره1- سازمان ثبت اسناد باید از ثبت مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاى فرهنگى فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى خوددارى نماید.

تبصره 2- هرگاه پس از صدور مجوز در مدت 6ماه نسبت به ثبت مراکز فرهنگى اقدامى نشود مجوز مرکز فرهنگى بى‏اعتبار مى‏شود و با این قبیل مراکز ثبت‏نشده به عنوان فاقد مجوز برخورد قانونى خواهدشد.

ماده 23- آیین‏نامه و روشهاى اجرایى این ضوابط نسبت به چگونگى تحقیقات و بررسى صلاحیت متقاضیان و وظایف دبیرخانه و نحوه عمل هیأت حسب مورد از سوى معاونتهاى ذى‏ربط تهیه و پس از تنقیح و تدوین در هیأت موضوع ماده 11و تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى مى‏شود.

ماده24- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مأمور اجراى این ضوابط و مقررات است و از تاریخ تصویب آن، مقررات مغایر ملغى است و درباره سایر مسائلى که در این ضوابط پیش‏بینى نشده با توجه به وظایف و اختیارات و مسؤولیتهاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به شرح مندرج در قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه مصوب 65/12/12 مجلس شوراى اسلامى رفتار خواهدشد.

ماده 25- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى مى‏تواند اجراى تمام یا قسمتى از این ضوابط را نسبت به مراکز فرهنگى که در قلمرو یک فعالیت فرهنگى تأسیس مى‏شوند حسب مورد به معاونتهاى ذى‏ربط یا ادارات کل ستادى یا اجرایى در تهران یا مراکز استانها محول و قسمتى از وظایف و اختیارات هیأت و دبیرخانه هیأت را به آنها تفویض کند.

ماده 26- این ضوابط مشتمل بر 5 فصل و 26ماده در جلسه مورخ 75/08/08 شورایعالى انقلاب فرهنگى به تأیید رسید و جایگزین ضوابط عام مصوب جلسات مورخ 22/01و 13و 67/02/20 شوراى مشترک کمیسیونهاى شورایعالى و مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ70/08/07 شورایعالى درباره نحوه تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمنهاى فرهنگى (ادبى، هنرى) شد و هرگونه تغییرى درآن منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى و تصویب شوراى‏عالى انقلاب فرهنگى است.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.