سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 

ضوابط صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال

 

     دراجرای ماده (22) آیین­نامه ساماندهی و توسعه رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال، موضوع تصویب­نامه شماره 172412/ت41255ﻫ مورخ3/8/1389 هیأت محترم وزیران، «ضوابط صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال» به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می­گردد:

 

فصل اول- تعاریف و کلیات

 

مـاده 1- تعاریف: در اجرای این ضوابط واژگان و عبارات در معانی مشروح  ذیل به­کار می­روند:

الف- واحد فرهنگی دیجیتال مجاز: واحد فرهنگی دیجیتال دارای مجوز فعالیت معتبر از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

ب- مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز: مدیرانی که صلاحیت ایشان برای احراز سمت مدیریت واحدهای فرهنگی دیجیتال مطابق با این ضوابط تأیید و نام آن­ها به عنوان مدیر در مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال درج گردیده است. بدیهی است درمورد شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری، درج نام مدیران در مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال منوط به طی تشریفات قانونی در مراجع ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری است.

ج- مرکز: «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه­های دیجیتال» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره- درصورت تغییر نام مرکز مزبور، دراین ضوابط نام جدید مرکز جایگزین نام قبلی خواهد گردید.

د - داده: هر گونه برنامه­رایانه­ای، اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن­ها در قالب دیجیتال

ماده 2- «ایجاد» و «فعالیت» هر واحـد فرهنگی دیجیتال به ترتیب منوط به اخذ مجوزهای «تأسیس» و «فعالیت» از «مرکز» مطابق با مقررات این ضوابط است.

تبصره 1- صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک و مجوز تأسیس و فعالیت خبرگزاری ­ها و ثبت    رسانه های مزبور مطابق با قوانین و مقـررات مربوط انجام گردیده و از شمول این ضوابط مستثنی است اما ثبت سایر اشکال رسانه­های برخط توسط «مرکز» انجام می­گردد.

تبصره2- ایجاد و فعالیت هر نوع یا گونه واحد فرهنگی دیجیتال خارج از تشکیلات رسمی دستگاه­های اجرایی از قبیل شرکت­ها و مؤسسات وابسته به دستگاه­های اجرایی که از شمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب سال 1386- خارج هستند و نیز «انواع یا گونه های» واحد فرهنگی دیجیتال که در وظایف قانونی دستگاه مربوط، به تکلیف یا وظیفه یا اختیار دستگاه برای تأسیس آن «نوع یا گونه­» از واحد فرهنگی دیجیتال تصریح نگردیده است، منوط به اخذ مجوز از مرکز می­باشد.

تبصره 3- «انواع یا گونه های واحد فرهنگی دیجیتال» عبارت است از مواردی که در بند (ظ) تعاریف مندرج در آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال برشمرده شده اند.

ماده 3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مقرر در این ضوابط می­توانند پس از طی تشریفات مذکور در ماده (4)، مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال دریافت و پس از تجهیز و راه اندازی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط و حسب مورد ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا مؤسسه مربوط مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال اخذ نمایند.

ماده 4- مراحل صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال عبارت است از:

الف- دریافت تقاضای متقاضی به همراه مستندات ذیل:

الف-1- طرح عملیاتی  فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع تقاضای مجوز

الف-2- مدارک و مستندات مورد نیاز برای احراز صلاحیت­های مقرر در فصل دوم این ضوابط

ب- بررسی صلاحیت متقاضی برابر شرایط مقرر در فصل دوم این ضوابط

ج- صدور مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی صاحب صلاحیت­های مقرر

د- دریافت گزارش تجهیز و راه­اندازی واحد فرهنگی دیجیتال و مستندات مربوط در مهلت مقرر

ﻫ- بررسی گزارش و مستندات ارائه شده و حسب لزوم بازرسی و بررسی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط

و- صدور مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا مؤسسه متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت­ها برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز که در مهلت زمانی مقرر، واحد فرهنگی دیجیتال مربوط را تجهیز و راه­اندازی نموده­اند (حسب مورد)

ز- دریافت مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا مؤسسه متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت­ها برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز در مهلت مقرر (حسب مورد)

ح- صدور مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضیانی که در موعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز تأسیس را تجهیز و راه­اندازی نموده و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا مؤسسه مربوط اقدام نموده­اند

 

 

فصل دوم - «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال»

ماده5- «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» با عضویت اعضای مقرر در ماده (6) این ضوابط، برای اتخاذ تصمیمات ذیل در «مرکز» تشکیل می‌گردد:

الف- تصویب دستورالعمل­ها و کاربرگ­های مربوط به درخواست، بررسی و صدور مجوز تأسیس و فعالیت و نیز نحوه فعالیت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدهای فرهنگی دیجیتال

ب- تعیین اهداف واحدهای فرهنگی دیجیتال برای درج در اساسنامه آن­ها

ج- تعیین اشکال مختلف هریک از عناوین فعالیت­های فرهنگی دیجیتال و مصادیق آن­ها

د- تعیین مشاغل و رشته­های تحصیلی مرتبط با هریک از فعالیت­های فرهنگی دیجیتال

ﻫ - تعیین منابع آزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت­های فرهنگی دیجیتال برای ارزیابی صلاحیت مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال

و- رسیدگی به تخلفات واحدهای فرهنگی دیجیتال از احکام این ضوابط و سایر قوانین، مقررات و ضوابط مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد اخطار شفاهی یا کتبی یا تعلیق یا لغو مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال

ز- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان نسبت به تشخیص عدم صلاحیت­های مورد لزوم یا عدم تجهیز و راه­اندازی واحد فرهنگی دیجیتال درموعد مقرر

ح- تصویب نظام رتبه بندی واحدهای فرهنگی دیجیتال و تعیین شرایط لازم برای تخصیص هریک از رتبه­های  نظام مزبور به واحدهای فرهنگی دیجیتال

ط- تعیین و پیشنهاد فهرست عناوین فعالیت­های فرهنگی دیجیتال به سازمان امور مالیاتی کشور برای برخورداری از معافیت­های مالیاتی موضوع بند «ل» ماده (139) «قانون مالیات­های مستقیم»

ماده 6- اعضای «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» عبارتند از:

الف- رئیس «مرکز» (رئیس کارگروه)

ب- دو (2) نفر از معاونین  «مرکز» به حکم رئیس مرکز

ج- دو (2) نفر از مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز با رأی اکثریت مطلق مدیران واحدهای مزبور در سراسر کشور

د- دو (2) نفر از صاحب­نظران خبره حوزه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال شاغل در بخش غیر دولتی به حکم رئیس «مرکز»

تبصره1- مدت عضویت اعضای مذکور در بندهای «ب»، «ج» و «د» دو سال و تجدید انتخاب آنان برای دوره‏های بعدی بلامانع است.

تبصره2- تا زمان برگزاری انتخابات نمایدگان مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز، دو نفر از مدیران واحدهای مزبور به حکم رییس «مرکز» به جای نمایندگان مزبور به عضویت «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» در می­آیند.

ماده 7- «مرکز» مکلف است برای اولین بار حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این ضوابط و در دوره­های بعد حداقل سه­ (3) ماه پیش از انقضای مدت عضویت اعضای قبلی، فرایندهای برگزاری انتخابات نمایدگان مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز در «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» را بر اساس ترتیبات ذیل برگزار نماید:

7- الف- تمامی مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز، بدون قید محدودیت می­توانند برای تصدی سمت نمایندگی مدیران مزبور در «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» نامزد شوند. تمامی مدیران مزبور می­توانند در انتخابات شرکت نموده و به دونفر کاندیدای مورد نظر خود رأی دهند.

7- ب- فراخوان برای ثبت نام در هردوره انتخابات می­بایست حداقل دو(2) ماه پیش از برگزاری آن از طریق رسانه­های جمعی منتشر گردد.

7- ج- درمرحله اول هر دوره از انتخابات تاریخ، مدت، محل و چگونگی اخذ رأی و اسامی نامزدها می­بایست حداقل یک (1) ماه و در مراحل بعدی حداقل پنج (5) روز پیش از برگزاری انتخابات به طرق مذکور در بند فوق الذکر منتشر گردد.

7- د- مدت زمان اخذ رأی در هرمرحله از هردوره انتخابات نمی­بایست کمتر از دوازده (12) ساعت و بیشتر از دو (2) روز تعیین شود و درصورتی که ظرف مدت تعیین شده حداقل دو سوم واجدین شرایط در انتخابات شرکت نمودند، آرای مأخوذه پس از پایان مدت اخذ رأی شمارش گردیده و در غیر اینصورت بدون شمارش آرای مأخوذه، انتخابات به فاصله حداکثر پانزده (15) روز تجدید می­گردد. در صورت تجدید انتخابات، چنانچه بار دیگر حدنصاب مقرر برای شرکت کنندگان حاصل نگردید، انتخابات تجدید نشده و آرای هر تعداد از واجدین شرایط که در مدت تعیین شده در انتخابات شرکت نموده باشند شمارش می­گردد.

7- ﻫ-  در هر دوره انتخابات، دو(2) نفر از نامزدها حائز آرای اکثریت نسبی رأی دهندگان گردیدند، به عنوان نمایندگان منتخب مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال برای عضویت در «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» محسوب می­گردند. دو نفر دیگر که بعد از منتخبین مذکور واجد اکثریت آرا هستند نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند تا در صورت فوت یا استعفای هر یک از دو مدیر واحد منتخب به ترتیب بر اساس رأی بیشتر جایگزین مدیر پیشین گردند.

7- و- پایان دوره تصدی مدیر و یا اتمام مدت یا ابطال مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال که مدیر یا مدیران آن به سمت نمایندگی مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال در «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» برگزیده شده­اند، پیش از انقاضای مدت عضویت در کارگروه، مانع از ادامه عضویت و حضور ایشان در جلسه کارگروه مزبور نخواهد گردید.

7- ز- «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» وظیفه نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال برای عضویت در کارگروه و رسیدگی به اعتراض کتبی حداقل (10) نفر از مدیران واجد شرایط شرکت در انتخابات درخصوص نحوه برگزاری یا شمارش آراء که ظرف (10) روز پس از انجام انتخابات مورد اعتراض به دبیرخانه کارگروه واصل گردیده باشد را بر عهده دارد.

ماده 8- دبیری جلسات «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» بر عهده یک نفر از کارکنان مرکز است که با حکم رییس مرکز به عنوان دبیر کارگروه انتخاب می­گردد. دبیرکارگروه بدون حق رأی در جلسات کارگروه شرکت می­نماید.

ماده 9- جلسات «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» با حضور رییس و اکثریت نسبی اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با امضای رئیس کارگروه ابلاغ می‌گردد.

ماده 10- جلسات «کارگروه امور واحد­های فرهنگی دیجیتال» در صورت وجود دستور کار از پیش تعیین شده هر دو (2) هفته یک­بار به دعوت دبیر کارگروه تشکیل می‌گردد.

 

فصل سوم-صلاحیت­های لازم برای صدور مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال

 

ماده 11- اشخاص ذیل صلاحیت اخذ مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال را دارند:

الف- شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده یا در شر تأسیس و ثبت در مراجع قانونی ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری در جمهوری اسلامی ایران که واجد شرایط ذیل باشند:

الف-1-  دارا بودن تابعیت ایرانی

الف-2-  دارا بودن تابعیت ایرانی دارندگان حداقل 51% سهام یا سهم الشرکه

تبصره1- شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری که حداکثر 49% سهام یا سهم الشرکه  آن­ها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت غیر ایرانی است، مشروط به تحقق تمامی شروط ذیل و دارابودن سایر شرایط مقرر دراین ضوابط صلاحیت اخذ مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال را دارند:

1-     تعلق حداقل 51% سهام یا سهم الشرکه به شرکت­ها و مؤسساتی که تمام سهام یا سهم الشرکه آن­ها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران است و قبلاً مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال دریافت نموده­اند

2-     عدم پیش بینی هیچ گونه امتیاز و تفاوت میان اختیارات و منافع متعلق به سهام یا سهم الشرکه شرکا یا سهامداران خارجی و ایرانی در اساسنامه

3-       رعایت احکام «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی»، مصوب سال 1389، آیین­نامه اجرایی قانون مزبور و سایر قوانین و مقررات مربوط

 الف-3- تحدید موضوع وچارچوب فعالیت به حوزه فعالیت­های فرهنگی مذکور در بند «ب» ماده (14) این ضوابط

الف-4- دارای اساسنامه  واجد شرایط مقرر در ماده (14) این ضوابط

الف-5- تصدی مدیر یا مدیران واجد صلاحیت­های عمومی و تخصصی مقرر در مواد (12) و (13) این ضوابط

الف-6- عدم توقیف، توقف، ورشکستگی و یا انحلال به حکم قطعی مقام صالح قضایی یا تصمیم مراجع ذی­صلاح شرکت یا مؤسسه مزبور

الف-7- احراز شرایط مقرر در بندهای «الف-1»، «الف-2» و «الف-6» برای اشخاص حقوقی و شرایط مقرر در بندهای «ج-1» و «ج-3» برای اشخاص حقیقی صاحب سهام و سهم­الشرکه

ب- دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

ج- اشخاص حقیقی دارای شرایط ذیل به صورت انفرادی یا مشترک

ج -1- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ج -2- داشتن حداقل بیست (20) سال شمسی تمام

ج-3- نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به تأیید مراجع ذی‏ربط

ج-4- ارائه گواهی پایان یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی یا گواهی معافیت موقت معتبر برای اشخاص ذکور

ج-5- دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مدیریت واحدهای فرهنگی دیجیتال برابر مواد (12) و (13) ضوابط حاضر

تبصره2- اشخاص حقیقی صلاحیت اخذ مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای «تصدی رسانه برخط»، «تکثیـر حامـل دیـجیتال و خدمـات مرتبط» و «نشر دیجیتال» را نداشته و مجوزهای مذکور تنها برای اشخاص حقوقی موضوع بند­های «الف» و «ب» فوق قابل صدور است.

ماده 12- صلاحیت­های عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریت واحدهای فرهنگی دیجیتال، عبارت است از:

الف- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب- داشتن حداقل بیست (20) سال شمسی تمام

ج- نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به تأیید مراجع ذی‏ربط

د- ارائه گواهی پایان یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی یا گواهی معافیت موقت معتبر برای اشخاص ذکور

ﻫ- دارا بودن صلاحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذی­صلاح

تبصره- در مورد واحدهای فرهنگی دیجیتال که توسط دستگاه­های اجرایی تأسیس می­گردد، تنها بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا بالاترین مقام واحد سازمانی ذی­ربط دستگاه با معرفی رسمی بالاترین مقام دستگاه اجرایی می­توانند عهده دار سمت مدیریت شوند.

ماده 13- صلاحیت­های تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریت واحدهای فرهنگی دیجیتال، عبارت است از:

الف- دارا بودن یکی از شرایط ذیل:

الف-1- مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا دوره­های تحصیلی معادل در رشته­های مرتبط با فعالیت­ فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا

الف-2- مدرک تحصیلی درسطح کاردانی یا دوره­های تحصیلی معادل یا دوره­های آموزش فنی و حرفه­ای در رشته­های مرتبط با فعالیت­ فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال­­ در امور مرتبط با فعالیت­ مزبور

الف-3- مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا دوره­های تحصیلی معادل در رشته­های غیرمرتبط با فعالیت­ فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال­­ در امور مرتبط با فعالیت­ مزبور

الف-4-  مدرک تحصیلی در سطح کاردانی یا دوره ­های تحصیلی معادل در رشته­های غیرمرتبط با فعالیت­ فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل سه (3) سال سابقه اشتغال­­ در امور مرتبط با فعالیت­ مزبور

الف-5- مدرک تحصیلی در سطح دیپلم متوسطه به همراه حداقل پنج (5) سال سابقه اشتغال­­ در امور مرتبط با فعالیت­ فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا

ب- ارائه پاسخ صحیح به حداقل 60% سئوالات چهارجوابی آزمون کتبی عمومی درخصوص قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت­های فرهنگی دیجیتال

ماده14- کلیه اشخاص حقیقی که به هر شکل و عنوان دارای سمت یا اختیار مدیریت اعم از سمت­های مدیریت عامل، عضویت موظف یا غیرموظف در هیأت مدیره یا سمت­های مشابه و اختیاراتی برای اتخاذ تصمیم، اداره امور و امضای مکاتبات اداری یا اسناد تجاری و تعهدآور در شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری یا سایر واحدهای متقاضی مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال باشند دارای سمت مدیریت محسوب گردیده و می­بایست دارای صلاحیت­های  مقرر در این ضوابط باشند.

ماده 15- علاوه بر مواردی که برابر قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع شرکت یا مؤسسه لازم است در اساسنامه درج گردد، موارد ذیل نیز ‌بایستی در اساسنامه شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری متقاضی اخذ مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال ذکر گردد:

الف- اهداف مصوب کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال به عنوان اهداف مؤسسه

ب- تصریح موضوع و مصادیق فعالیت­های‌ شرکت یا مؤسسه مربوط به :

ب-1- انجام فعالیت­های‌ فرهنگی دیجیتال در چهارچوب عناوین و مصادیق مصوب «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» و مجوز مورد تقاضا

ب-2- انجام سایر فعالیت­های فرهنگی در چهارچوب مجوز یا مجوز­های اخذ شده از سایر مراجع قانونی ذی­صلاح

ج- تصریح بر نیاز به اخذ تأییدیه مرکز برای هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، موضوع و مصادیق فعالیت، مرکز اصلی و ایجاد یا حذف شعبات و مدیران شرکت یا مؤسسه یا اختیارات آن­ها

د- تصریح به لتزام شرکت یا مؤسسه به رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های مرکز و اهداف مقرر در اساسنامه

ﻫ- تصریح به محدود بودن مدت شرکت یا مؤسسه به مدت اعتبار مجوز فعالیت فرهنگی صادره توسط مراجع ذی­صلاح

 

 

فصل چهارم – سازوکار صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

 

ماده 16- «مرکز» مکلف است، ظرف مدت (3) ماه از تاریخ وصول تقاضای متقاضیان و ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم، وفق ضوابط حاضر بررسی­های لازم برای احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت­های مربوط را انجام و حسب مورد مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر و به آنان تسلیم نموده یا مراتب عدم صلاحیت متقاضیان فاقد صلاحیت­های لازم را به صورت کتبی و با شرح دلایل به آنها ابلاغ نماید.

     ابلاغ تشخیص عدم صلاحیت­های لازم بایستی با ذکر امکان و نحوه ارائه اعتراض به آن صورت گیرد.

ماده 17- دارندگان مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال از تاریخ صدور آن شش (6) ماه فرصت دارند تا نسبت به تجهیز و راه اندازی واحد موضوع مجوز برابر طرح عملیاتی ارائه شده و در چهارچوب مجوز صادره اقدام نموده و گزارش مربوط را به همراه مستندات مورد نیاز به مرجع صدور مجوز تأسیس ارائه نماید.

تبصره1- مهلت شش­ ماهه موضوع این ماده تنها یک بار به درخواست متقاضی برای یک دوره شش ­ماهه دیگر نیز تمدید می­گردد.

تبصره2- درصورت عدم تجهیز و راه­اندازی واحد فرهنگی دیجیتال ظرف مهلت شش ماهه مقرر یا مهلت شش ماهه تمدید شده، مجوز تأسیس صادره از درجه اعتبار ساقط می­گردد.

ماده 18- مراتب تکمیل و راه­اندازی واحد فرهنگی دیجیتال برابر طرح عملیاتی  ارائه شده و در چهارچوب مجوز تأسیس صادره حداکثر ظرف (10) روز توسط «مرکز» بررسی و نتیجه به­صورت مکتوب و با ذکر دلایل مربوط و اعلام امکان و نحوه اعتراض به آن، به متقاضی ابلاغ می­گردد.

ماده 19- درمورد شرکت­ها و مؤسسات متقاضی، پس از احراز تجهیز و راه­اندازی واحد فرهنگی دیجیتال در مهلت مقرر، هم­زمان با ابلاغ نتیجه بررسی، حسب مورد مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا مؤسسه مربوط در مراجع قانونی نیز صادر و به متقاضی تسلیم می­گردد. متقاضی از تاریخ صدور مجوز مزبور، سه ماه فرصت دارد تا نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات در مراجع قانونی اقدام و مستندات مربوط را به مرجع صدور مجوز تأسیس ارائه نماید.

تبصره1- مهلت سه­ماهه موضوع این ماده تنها برای یک بار به درخواست متقاضی برای یک دوره سه­ماهه دیگر تمدید می­گردد.

تبصره2- درصورت عدم ارائه مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا مؤسسه مربوط در مراجع قانونی مربوط ظرف مهلت سه ماهه مقرر یا مهلت سه ماهه تمدید شده، مجوز تأسیس صادره از درجه اعتبار ساقط می­گردد.

ماده20- حداکثر (10) روز پس از انجام آخرین مرحله از مراحل مقرر در مواد (16) تا (18) این ضوابط، مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال با اعتبارپنج (5) ساله برای متقاضیانی که در مواعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز تأسیس صادره را تجهیز و راه­اندازی نموده و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا مؤسسه اقدام نموده­اند صادر خواهد گردید.

 

فصل پنجم سایر مقررات

 

ماده 21- تمدید مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال، حسب تقاضای دارنده مجوز با ارائه گزارش فعالیت سنوات گذشته به همراه مستندات مربوط، مشروط به احراز استمرار فعالیت واحد برای دوره­های (5) ساله خواهد بود.

 

ماده 22- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، موضوع و مصادیق فعالیت، مرکز اصلی و شعبات، مکان و آدرس دسترسی و مدیران یا اختیارات مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال منوط به اخذ تأییدیه کتبی مرکز بوده و بدون تأییدیه مزبور ممنوع است.

ماده 23- تأیید تغییرات مذکور در ماده (21) حسب تقاضای دارنده مجوز، مشروط به عدم مغایرت با مقررات این ضوابط، در مورد احراز صلاحیت و تأیید انتخاب مدیر یا مدیران جدید حداکثر ظرف دو (2) ماه و در سایر موارد حداکثر ظرف یک (1) ماه صادر می­گردد.

ماده 24- هر ذی­نفع می­تواند نسبت به تشخیص عدم صلاحیت­های مورد لزوم یا عدم تجهیز و راه­اندازی واحد فرهنگی دیجیتال درموعد مقرر اعتراض نماید. اعتراضات به ترتیب وصول در جلسات «کارگروه امور واحد­های فرهنگی دیجیتال» برررسی خواهد گردید و تصمیم کارگروه درخصوص موضوعات مورد اعتراض قطعی است.

ماده 25- رئیس مرکز می­تواند انجام تمام یا بخشی از مراحل اخذ تقاضا، صدور و تمدید مجوز تأسیس و فعالیت و بازرسی از واحد فرهنگی دیجیتال و نیز صدور تأییدیه­های موضوع ماده (21) این ضوابط را در قلمرو تمام یا برخی از موضوعات و مصادیق فعالیت­های فرهنگی دیجیتال در تمام یا برخی از استان­ها به ادارت کل استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض نماید. دراین صورت ادارات کل استانی مکلفند تکالیف تفویض شده را وفق این ضوابط و دستورالعمل­ها و کاربرگه­های مصوب کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال  تحت نظارت مرکز به انجام رسانیده و گزارشات لازم را به مرکز ارائه نمایند.

ماده26- واحدهای فرهنگی دیجیتال که پیش از ابلاغ «آیین­نامه ساماندهی و توسعه رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال» تأسیس شده­ اند ، در صورت ارائه تقاضای اخذ مجوز مربوط به همراه مدارک و مستندات مورد لزوم ، می­توانند تا زمان ابلاغ عدم احراز صلاحیت­های مقرر به فعالیت ادامه دهند.

ماده 27- از تاریخ ابلاغ این ضوابط سایر مقررات مغایر و مجوزها و پروانه ­هایی که براساس آن­ها صادر گردیده است کان لم یکن گردیده و صدور و تمدید مجوز تأسیس و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال تنها براساس ضوابط حاضر انجام می­گیرد.

                                                                                

 

  سید محمد حسینی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.