سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 

دستورالعمل فعالیت در شبکه های مجازی

کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور در جلسه 94 مورخ 6/3/9713، به استناد ماده 15 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی وتبلیغاتی مصوب مورخ 27/12/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و مواد 3 و 4 آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال، مصوب مورخ 24/5/1389 هیات وزیران، چگونگی فعالیت تبلیغاتی در شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی را به‌ شرح زیر به تصویب‌ رساند.

ماده 1: تعاریف:
شبکه و پیام رسان اجتماعی: هر نوع وسیله و برنامه نرم افزاری که پیام توسط آن در فضای مجازی منتقل می شود، به نحوی که بتوان توسط آن به صورت فردی، گروهی یا انبوه با مجموعه ای از مخاطبان ارتباط یکسویه یا چند سویه برقرار کرد.
فعالیت تبلیغاتی در شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی: هر نوع فعالیتی که توسط شبکه های مذکور به منظور تهیه، تنظیم و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی برای معرفی و فروش کالا و خدمات انجام گیرد.
ماده 2: با توجه به مفاد ماده 15 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مواد 3 و 4 آیین نام ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال، هرگونه فعالیت تبلیغاتی در شبکه های پیام رسان داخلی تابع آیین نامه مذکور و رعایت مفاد آن می باشد.
 ماده 3: کلیه آگهی های مندرج در شبکه ها و پیام رسان ها تابع ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و سایر قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور می باشد و رعایت آنها الزامی است.
ماده 4: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت در موضوع ماده 1 این دستورالعمل موظفند رسانه مشمول خود را در سامانه تبلیغات دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند.
ماده 5: آن دسته از شرکتهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی، توزیعی و مانند آنها که اختصاصاً به ایجاد سامانه، سایت، شبکه و پیام رسان اجتماعی مبادرت کرده اند در معرفی کالا و خدمات تولیدی از طریق شبکه های مربوط به خود، ملزم به رعایت ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی هستند.
ماده 6: کلیه کانال های دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا پایگاههای خبری مجوزدار از اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و نیز رسانه های دیجیتال دارای مجوز از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موظف هستند برای پذیرش و انتشار آگهی از طریق کانونهای آگهی و تبلیغاتی دارای پروانه فعالیت اقدام کنند. در غیراینصورت باید نسبت به اخذ پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی از دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقدام نمایند.
ماده 7: متخلفین از این دستورالعمل مشمول مقررات مندرج در ماده 20 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب 27/12/1357 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی بدون مجوز مصوب مورخ 1372 مجلس شورای اسلامی خواهند شد.
ماده 8: این‌ مصوبه‌ در 8 ماده در تاریخ‌ 6/3/1397 به‌ تصویب‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور رسید.


محمد سلطانی فر
رییس‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور
و معاون‌ امور مطبوعاتی‌ و اطلاع رسانی‌
وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌


کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.