اخبار

اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شایسته گزینی مدیران

اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شایسته گزینی مدیران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف شایسته گزینی مدیران، فراخوانی را برای جذب معاون مقررات گذاری و کسب و کارهای فرهنگی و رییس گروه برنامه ریزی و نظارت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال منتشر کرد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در متن این فراخوان آمده است:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد برای جذب شایسته ترین مدیران در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه ‌های دیجیتال، نسبت به جذب معاون مقررات گذاری و کسب و کارهای فرهنگی و رییس گروه برنامه ریزی و نظارت از میان افراد رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی اقدام نماید.

واجدین شرایط تا تاریخ 31/03/98 میتوانند به سایت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به نشانی https://www.saramad.ir/fa/jazbnirooمراجعه و فرم متقاضیان را تکمیل و اطلاعات و سوابق خود را بارگزاری نمایند.

بر اساس این فراخوان تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات نظام تنظیم گری کسب و کارهای فرهنگی و رتبه بندی محصولات و فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی، شناسایی و ساماندهی نشر دیجیتال و تنظیم مقررات برای موسسات، فعالان و آثار فرهنگی و هنری در فضای مجازی و ایجاد و تقویت زمینه های سرمایه گذاری و حمایت از کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی اهم وظایف مورد انتظار معاون مقررات گذاری و کسب و کارهای فرهنگی ذکر شده است.

همچنین نظارتﺑﺮﺣﺴﻦ اﺟﺮایﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراتﻣﺮﮐﺰ، بهبود مستمر وضعیت ساختاری، نظارت بر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و آﺛﺎر،ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎتﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﻫﻨﺮی و رﺳﺎﻧﻪ ای دﯾﺠﯿﺘﺎل، اﺑﺰارﻫﺎ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﮐﺰﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻄﺎی آن ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺪوﯾﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮرﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺨﺼﯿﺺﺑﻮدﺟﻪ از جمله وظایف رییس گروه برنامه ریزی و نظارت است.

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۳۱
روابط عمومی و اموربین الملل مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید