ارتباط با مدیران مرکز

محمدرضا بهمی

رئیس مرکز

جواد موحد

معاونت فناوری اطلاعات

محمدصادق افراسیابی

سرپرست معاونت محتوایی

محمد رحمتی

رییس واحدرصدوبررسی

صبور

مدیر حراست

محمدرضا رضایی کاوه

مدیرروابط عمومی واموربین الملل مرکز

ابوالفضل قناعت پیشه

سرپرست گروه نشر دیجیتال و موسسات

امین مرندی

سرپرست دایره حقوقی

حسین ابطحی

رییس گروه ارتباطات ومشارکت های موسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات (تارا)

محمد باقری

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات (تارا)

هاشم حجازی فر

عضو هیئت مدیره موسسه تارا

حسین نادرخانی

قائم مقام موسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات (تارا)

احسان طاهری

گروه آموزش موسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات (تارا)

آدرس: خ سمیه نرسیده به تقاطع مفتح روبروی برج سپهر بانک صادرات

کروکس ساختمان شماره 2